SZ-7 Nadzorowanie wyposażenia pomiarowego w laboratorium

2 dni (14 h) – cena netto 820 zł.

Najbliższy termin szkolenia - 27-28.11.2018 r.

Prowadząca

 • były kierownik Pracowni Fizykochemii Wydziału Chemii Analitycznej i Fizykochemii w Akredytowanym Laboratorium Wzorcującym
 • były pełnomocnik ds. Systemów Zarządzania Jakością w Jednostce Notyfikowanej
 • były z-ca pełnomocnika ds. Jakości w Zespole Akredytowanych Laboratoriów Wzorcujących.

Program

 • Cel, zakres i zasady nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
 • Podstawowe pojęcia dotyczące wyposażenia pomiarowego zgodnie z PKN-ISO/IEC Guide 99:2010 „ Międzynarodowy słownik metrologii. Pojęcia podstawowe i ogólne oraz terminy z nimi związane (VIM)”.
 • Wymagania dotyczące nadzorowania wyposażenia pomiarowego - omówienie normy PN-EN ISO/IEC  17025:2005 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”.
 • Omówienie wymagań normy PN-EN ISO 10012:2004 „Systemy zarządzania pomiarami. Wymagania dotyczące procesów pomiarowych i wyposażenia pomiarowego”.
 • Podział wyposażenia pomiarowego na grupy (hierarchia wyposażenia pomiarowego).
 • Dobór wyposażenia pomiarowego spełniającego postawione wymagania metrologiczne.
 • Plany, programy nadzoru wyposażenia pomiarowego.
 • Ustalenie odstępów czasu pomiędzy wzorcowaniami i sprawdzeniami okresowymi; zalecenia ILAC-G24/OIML D 10:2007.
 • Kryteria przyjęcia wyposażenia pomiarowego (po wzorcowaniu, po sprawdzeniu okresowym).
 • Spójność pomiarowa.
 • Typowa procedura wzorcowania wewnętrznego.
 • Omówienie podstawowych wymagań dokumentu EA-4/02 „Wyrażanie niepewności pomiaru przy wzorcowaniu”.
 • Przedstawianie wyników wzorcowań wewnętrznych.
 • Świadectwo wzorcowania zgodne z dokumentem DAP-04 „Akredytacja laboratoriów wzorcujących. Wymagania szczegółowe”.
 • Interpretacja i wykorzystanie świadectwa wzorcowania; praktyczne zastosowanie informacji podanych w świadectwie wzorcowania: błąd/poprawka, niepewność pomiaru.

Ćwiczenia

 • Kwalifikowanie wyposażenia pomiarowego do odpowiedniej grupy.
 • Opracowanie karty wyposażenia pomiarowego.
 • Planowanie nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym – opracowanie harmonogramu wzorcowań/sprawdzeń okresowych.
 • Opracowanie schematycznej procedury nadzorowania wyposażenia pomiarowego.
 • Opracowanie schematycznej procedury wzorcowania wewnętrznego.
 • Analiza i wykorzystanie świadectwa wzorcowania.
Script logo