SZ-2 Dokumentowanie systemu zarządzania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

1 dzień (8 h) – cena netto 450 zł. – uwaga szkolenie przedłużone o 1 dzień – cena netto 890 zł.

Prowadzący

  • absolwent Politechniki Warszawskiej
  • ewaluator EA (tj. osoba oceniająca sposób akredytacji jednostek akredytujących w innych krajach europejskich)
  • prowadził w PCA szkolenia auditorów wiodących i technicznych oceniających laboratoria.
  • obecnie wykorzystuje swoje doświadczenie będąc Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania i nadzoruje system zarządzania oparty na normach PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i PN-EN ISO 9001 w firmie, w której jest także auditorem wewnętrznym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych uzyskaniem akredytacji laboratorium, w którym pracują, a w szczególności dla kierowników ds. jakości, a także dla osób, które chcą usprawnić nadzór nad dokumentami i doskonalić ten obszar systemu zarządzania. Zakłada się znajomość wymagań normy przez uczestników na poziomie szkolenia SZ-1.

Program
Krótkie omówienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 dotyczących opracowania dokumentacji, nadzorowania dokumentów i zapisów, nadzoru i doskonalenia.

  1. Terminologia i dokumenty związane.
  2. Dokumentowanie wymagań dotyczących zarządzania (organizacja, system zarządzania, dokumenty i zapisy, współpraca z klientem, prace niezgodne z wymaganiami, niezgodności, działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące, audity wewnętrzne i przeglądy zarządzania).
  3. Dokumentowanie wymagań technicznych (personel i szkolenia, warunki lokalowe i środowiskowe, metody badań / wzorcowań i wyposażenie, spójność pomiarowa, zapewnienie jakości wyników, postępowanie z obiektami i przedstawianie wyników).

Ćwiczenia
Algorytm postępowania przy tworzeniu dokumentacji.
Dokumentacja tradycyjna (papierowa) i elektroniczna – tworzenie i nadzór.
Opracowanie księgi jakości (fragmenty), wybranych procedur (w tym tworzenia i nadzorowania zapisów).

UWAGA
Istnieje możliwość wydłużenia szkolenia o 1 dzień (8 h), po wcześniejszym pisemnym uzgodnieniu, w celu kontynuowania ćwiczeń w zakresie tworzenia dokumentacji systemu zarządzania, dostosowanej dla potrzeb danego laboratorium.

Script logo