SZ-1 System zarządzania w laboratorium. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i wymagania akredytacyjne

kurs podstawowy – 1 dzień (8 h) – cena netto 450 zł.

Prowadzący

  • absolwent Politechniki Warszawskiej
  • ewaluator EA (tj. osoba oceniająca sposób akredytacji jednostek akredytujących w innych krajach europejskich)
  • prowadził w PCA szkolenia auditorów wiodących i technicznych oceniających laboratoria.
  • obecnie wykorzystuje swoje doświadczenie będąc Pełnomocnikiem ds. Systemu Zarządzania i nadzoruje system zarządzania oparty na normach PN-EN ISO/IEC 17025:2005 i PN-EN ISO 9001 w firmie, w której jest także auditorem wewnętrznym.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób zainteresowanych uzyskaniem akredytacji laboratorium, w którym pracują, w tym dla kadry kierowniczej laboratorium. Zakłada się podstawową znajomość wymagań normy (przeczytanie normy na zasadzie samokształcenia).

Program
Omówienie struktury i wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005

  1. Terminologia i dokumenty związane.
  2. Wymagania dotyczące zarządzania (organizacja, system zarządzania, dokumenty i zapisy, współpraca z klientem, prace niezgodne z wymaganiami, niezgodności, działania korygujące, zapobiegawcze i doskonalące, audity wewnętrzne i przeglądy  zarządzania).
  3. Wymagania techniczne (personel i szkolenia, warunki lokalowe i środowiskowe, metody badań / wzorcowań i wyposażenie, spójność pomiarowa, zapewnienie jakości wyników, postępowanie z obiektami i przedstawianie wyników).

Wymagania akredytacyjne zawarte w innych dokumentach niż norma 17025.
Dokumenty PCA, ILAC, EA.
Ćwiczenia z zakresu wymagań normy.

Script logo